• วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2564 เปิดระบบรับสมัครชุมนุม ผ่านระบบออนไลน์ (โดยนักเรียนจะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยเลขประจำตัวนักเรียน 5 ตัว แล้วเลือกระดับชั้น, ห้อง เสร็จแล้วเลือกชุมนุม)

 • ระบบจะเริ่มเปิดรับสมัครได้ตั้งแต่เวลา 08.00 วันที่ 14 มิถุนายน - วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.

 • คำเตือน : ทุกชุมนุมเปิดรับสมัครเพียงชุมนุมละ 20 คนเท่านั้น

กรณีมีปัญหาใดๆ ให้ติดต่อที่ คุณครูรพีภานันท์ ชาติหาญ, คุณครูรุ่งทิวา เจริญศิลป์, คุณครูแซม หรือ @Line : pkschool

พี่เลี้ยงค่ายรักภาษาไทย

 • เปิดรับ : ม.1

 • คุณครูสุขสันต์ บัวสระ

 • ห้องเรียน : 321

 • เด็กรักภาษาไทยและพี่เลี้ยงค่ายรักภาษาไทย (ข)

 • เปิดรับ : ม.1

 • คุณครูวันวิสา ชัยจำรัส

 • ห้องเรียน : 322

 • เด็กรักภาษาไทยและพี่เลี้ยงค่ายรักภาษาไทย (ฃ)

 • เปิดรับ : ม.1

 • คุณครูคมสัน ป้อมอุ่นเรือน

 • ห้องเรียน : 327

 • เด็กรักภาษาไทยและพี่เลี้ยงค่ายรักภาษาไทย (ค)

 • เปิดรับ : ม.1

 • คุณครูอาภรณ์ กันทะวัง

 • ห้องเรียน : 327

 • เด็กรักภาษาไทยและพี่เลี้ยงค่ายรักภาษาไทย (ฅ)

 • เปิดรับ : ม.1

 • คุณครูบุญเรือน ดักลิช

 • ห้องเรียน : 323

 • เด็กรักภาษาไทยและพี่เลี้ยงค่ายรักภาษาไทย (ฆ)

 • เปิดรับ : ม.1

 • คุณครูนางสาวศศิกาญจน์ สาสูงเนิน

 • ห้องเรียน : 315

 • เด็กรักภาษาไทยและพี่เลี้ยงค่ายรักภาษาไทย (ง)

 • เปิดรับ : ม.1

 • คุณครูนางศรัญญา ถาวรหมื่น

 • ห้องเรียน : 316

 • เด็กรักภาษาไทยและพี่เลี้ยงค่ายรักภาษาไทย (จ)

 • เปิดรับ : ม.1

 • คุณครูลักษมี ขวัญประเสริฐ

 • ห้องเรียน : 317

 • เด็กรักภาษาไทยและพี่เลี้ยงค่ายรักภาษาไทย (ฉ)

 • เปิดรับ : ม.1

 • คุณครูจริยา ประเสริฐนู

 • ห้องเรียน : 324

 • เด็กรักภาษาไทยและพี่เลี้ยงค่ายรักภาษาไทย (ช)

 • เปิดรับ : ม.1

 • คุณครูวริศรา ปลายชัยภูมิ

 • ห้องเรียน : 325

 • เด็กรักภาษาไทยและพี่เลี้ยงค่ายรักภาษาไทย (ฌ)

 • เปิดรับ : ม.1

 • คุณครูธาราริน บินขุนทด

 • ห้องเรียน : 314

 • เด็กรักภาษาไทยและพี่เลี้ยงค่ายรักภาษาไทย (ญ)

 • เปิดรับ : ม.1

 • คุณครูณัฐวุฒิ แก่นธานี

 • ห้องเรียน : 317

 • เด็กรักภาษาไทยและพี่เลี้ยงค่ายรักภาษาไทย (ฎ)

 • เปิดรับ : ม.1

 • คุณครูประดิษฐ์ พรมเดื่อ

 • ห้องเรียน : 311

 • เด็กรักภาษาไทยและพี่เลี้ยงค่ายรักภาษาไทย (ฎ)

 • เปิดรับ : ม.1

 • คุณครูปภัชญา โคตรเมือง

 • ห้องเรียน : 327

 • คณิตคิดสนุก (1)

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูชูถิ่น กุดกังวล

 • ห้องเรียน : อาคาร 5

 • คณิตคิดสนุก (2)

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูสมสกุล ลังกาฟ้า

 • ห้องเรียน : อาคาร 5

 • คณิตพยากรณ์

 • เปิดรับ : ม.4-5

 • คุณครูวาสนา พลมณี

 • ห้องเรียน : อาคาร 5

 • Math's staff (1)

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • คุณครูสมควร ชนะภู

 • ห้องเรียน : โดมหน้า อาคาร 5

 • Math's staff (2)

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • คุณครูเจริญ ราคาแก้ว

 • ห้องเรียน : อาคาร 5

 • Math's staff (3)

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • คุณครูอนุชา ลาธุลี

 • ห้องเรียน : อาคาร 5

 • Math's staff (4)

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • คุณครูบัวบาน วัฒนาศีล

 • ห้องเรียน : อาคาร 5

 • Math's staff (5)

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • คุณครูอัญชุลี ตาลต้น

 • ห้องเรียน : อาคาร 5

 • Math's staff (6)

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • คุณครูวราภรณ์ พรมทอง

 • ห้องเรียน : อาคาร 5

 • Math's staff (7)

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • คุณครูรัชพล จันทร์สว่าง

 • ห้องเรียน : อาคาร 5

 • Math's staff (8)

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • คุณครูวัฒนา ปัจจังคะตา

 • ห้องเรียน : อาคาร 5

 • คณิตจิตอาสา

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูจุรีรัตน์ ระจินดา

 • ห้องเรียน : อาคาร 5

 • คณิตศาสตร์เชิงสร้างสรรค์

 • เปิดรับ : ม.1-3

 • คุณครูเกวดี เกิดมงคล

 • ห้องเรียน : 513

 • ซูโดกุ ม.ต้น

 • เปิดรับ : ม.1-3

 • คุณครูธนิตา ชมภูวิเศษ

 • ห้องเรียน : 503

 • เกมซูโดกุ ม.ปลาย (1)

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • คุณครูธนกร ชำนาญ

 • ห้องเรียน : 513

 • เกมซูโดกุ ม.ปลาย2

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • คุณครูธัญวรัตม์ พรหมเมตตา

 • ห้องเรียน : 514

 • Art in Math (1)

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูปิยะนาฎ อ่อนอุทัย

 • ห้องเรียน : 512

 • Art in Math (2)

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูสุวิมล ทองเทียม

 • ห้องเรียน : 512

 • Art in Math (3)

 • เปิดรับ : ม.1-3

 • คุณครูคุณากร พลโยธา

 • ห้องเรียน : 512

 • กรีฑา1

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูปรีชากร ภาชนะ

 • ห้องเรียน : สนามกรีฑา

 • กรีฑา2

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูสุชาติ คำนกคุ้ม

 • ห้องเรียน : สนามฟุตบอล

 • กรีฑา3

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูสุธี โคตรศรี

 • ห้องเรียน : อัฒจันทร์ข้างสนามฟุตบอล

 • พับกระดาษ Origami

 • เปิดรับ : ม.1-3

 • คุณครูสุชาดา รอดแก้ว

 • ห้องเรียน : 527

 • คณิตคิดเลขเร็ว

 • เปิดรับ : ม.1-5

 • คุณครูสมฤทัย ปะวะภูทะ

 • ห้องเรียน : 506

 • เวทคณิต

 • เปิดรับ : ม.1-3

 • คุณครูอรอนงค์ กลิ่นศรีสุข

 • ห้องเรียน : 516

 • O-NET คณิตพิชิต 100

 • เปิดรับ : ม.3

 • คุณครูปานทอง ชาลีเครือ

 • ห้องเรียน : 501

 • อากาศยานบินเล็ก

 • เปิดรับ : ม.3-6

 • คุณครูฉัตรชัย จันทร์ดี

 • ห้องเรียน : ใต้ห้องพวงชมพู อาคาร2

 • วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต1

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูเกต ชูสุข

 • ห้องเรียน : โดมหน้าห้องสมุด ฝั่งทิศตะวันออก

 • วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต2

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูสุรางค์รัตน์ ป้อมสุวรรณ

 • ห้องเรียน : โดมหน้าห้องพัสดุ(ฝั่งตะวันตก)

 • นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์

 • เปิดรับ : ม.1-3

 • คุณครูสุภัทรา แสงภักดี

 • ห้องเรียน : SCI204

 • เว็บแอปพลิเคชั่น

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • คุณครูดวงดี โชติสุภาพ

 • ห้องเรียน : คอมพิวเตอร์2

 • นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูมาลินี เกื้อหนุน

 • ห้องเรียน : อาคารวิทยาศาสตร์

 • นักเคมีรุ่นเยาว์

 • เปิดรับ : ม.1-3

 • คุณครูเปลี่ยมศรี เลิศขามป้อม

 • ห้องเรียน : sci107

 • วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์

 • เปิดรับ : ม.1-3

 • คุณครูขนิษฐา นกแก้ว

 • ห้องเรียน : โดมหลังอาคาร 2 ด้านทิศตะวันออก

 • สนุกกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์

 • เปิดรับ : ม.1

 • คุณครูปิยธิดา สารฤทธิ์

 • ห้องเรียน : sci103

 • นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ (1)

 • เปิดรับ : ม.5

 • คุณครูวิชิต ชัยวงษ์

 • ห้องเรียน : sci 207

 • นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ (2)

 • เปิดรับ : ม.5

 • คุณครูศักราช ดาวธง

 • ห้องเรียน : sci 207

 • นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ (1)

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • คุณครูสายสมร เกษมภูมิเจริญพงษ์

 • ห้องเรียน : Sci 301

 • นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ (2)

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • คุณครูปิยธิดา เนื่องชุมพล

 • ห้องเรียน : Sci 301

 • พฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ (1)

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูกอบแก้ว ฉัตรวิทยกุล

 • ห้องเรียน : sci 202

 • พฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ (2)

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูจันทร์เพ็ญ แสงภักดี

 • ห้องเรียน : sci 201

 • พฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ (3)

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูอรทัย ขวัญศักดิ์

 • ห้องเรียน : Sci305

 • ฟิสิกส์พื้นฐาน

 • เปิดรับ : ม.4

 • คุณครูเอมอร ผามี

 • ห้องเรียน : Sci207

 • อาสาพยาบาล (1)

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • คุณครูสุกัญญา หงอกภิลัย

 • ห้องเรียน : ห้องพยาบาล

 • อาสาพยาบาล (2)

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • คุณครูสุกาญจน์ดา ประเสริฐนู

 • ห้องเรียน : ห้องพยาบาล

 • อาสาพยาบาล (3)

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • คุณครูสมเกียรติ กองศรี

 • ห้องเรียน : ห้องพยาบาล

 • ชมรม TO BE NUMBER ONE (1)

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • คุณครูวิไลรัตน์ ผุโคตร

 • ห้องเรียน : ใต้ถุนอาคารsci/ออนไลน์

 • ชมรม TO BE NUMBER ONE (2)

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • คุณครูเพลินทิพย์ หงษ์หิน

 • ห้องเรียน : ใต้ถุนอาคารsci/ออนไลน์

 • ชมรม TO BE NUMBER ONE (3)

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูลาวรรณ เสนสิงห์

 • ห้องเรียน : อาคารโดมเตชะธัมโม

 • ชมรม TO BE NUMBER ONE (4)

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูจินตหรา สะเดา

 • ห้องเรียน : ใต้ถุนอาคารsci/ออนไลน์

 • ชมรม TO BE NUMBER ONE (5)

 • เปิดรับ : ม.1-3

 • คุณครูปณิศราภรณ์ กันยาประสิทธิ์

 • ห้องเรียน : ใต้ถุนอาคารsci/ออนไลน์

 • ชมรม TO BE NUMBER ONE (6)

 • เปิดรับ : ม.1-3

 • คุณครูรังสินี ฟุ้งสกุล

 • ห้องเรียน : ใต้ถุนอาคารsci/ออนไลน์

 • PK Guitarist

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูชัชวาลย์ กาจหาญ

 • ห้องเรียน : อาคาร 2 ชั้น 2

 • สื่อสร้างสรรค์

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • คุณครูโชคปฎิพัธน์ ศิริภูมิ

 • ห้องเรียน : ห้องคอมฯ4(cl40)

 • เคมีโอลิมปิก

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • คุณครูภักดี คันธี

 • ห้องเรียน : หน้าห้องพัสดุ

 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูวรวุฒิ ชาติศรี

 • ห้องเรียน : 307

 • เกมวิทย์คิดสนุก

 • เปิดรับ : ม.1-3

 • คุณครูวีรญา คลังระหัด

 • ห้องเรียน : sci102

 • PRE-ENGINEER P.K.

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • คุณครูวรพล มาลาวรรณ

 • ห้องเรียน : อาคารวิทยาศาสตร์

 • Tech - Talk คุยกันภาษาคอม

 • เปิดรับ : ม.3-6

 • คุณครูอนุรักษ์ โคผดุง

 • ห้องเรียน : ห้องคอมพิวเตอร์/ออนไลน์

 • ของเล่นวิทยาศาสตร์ (จรวดขวดน้ำ)1

 • เปิดรับ : ม. 4-6

 • คุณครูอาคม โชคบัณฑิต

 • ห้องเรียน : Online หรือ อาคาร sci ห้อง 301

 • ของเล่นวิทยาศาสตร์ (จรวดขวดน้ำ)2

 • เปิดรับ : ม. 4-6

 • คุณครูชินวุฒิ จันดาเขียว

 • ห้องเรียน : ออนไลน์หรืออาคารsci301

 • ของเล่นวิทยาศาสตร์ (จรวดขวดน้ำ)3

 • เปิดรับ : ม. 1-3

 • คุณครูพงศกร พูนขุนทด

 • ห้องเรียน : ออนไลน์หรือบริเวณโดม

 • ชีวะวันละข้อ

 • เปิดรับ : ม.6

 • คุณครูกันธิชา ปักเคระกะ

 • ห้องเรียน : Sci 206

 • Basic Com

 • เปิดรับ : ม.1-5

 • คุณครูพัชรินทร์ ขวามา

 • ห้องเรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ 2

 • เกมวิทยาศาสตร์

 • เปิดรับ : ม.1-3

 • คุณครูสุกัญญา นาจุ้ย

 • ห้องเรียน : Sci104

 • อุปกรณ์ฝังตัวและพื้นฐานหุ่นยนต์

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • คุณครูมงคล ชนะดี

 • ห้องเรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ 3

 • Animation 2D

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูธีระพงษ์ มะลัยทิพย์

 • ห้องเรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ 1

 • นักพัฒนาสังคม

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูสุระสิทธิ์ สีไชย

 • ห้องเรียน : ห้อง 411

 • สังคมศึกษา (1)

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูปราณี ปิยะวรากร

 • ห้องเรียน : ห้องขายอุปกรณ์การเรียน

 • สังคมศึกษา (2)

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูชุติมา สุราสา

 • ห้องเรียน : ห้อง 416

 • สื่อสารสัมพันธ์ 64

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • คุณครูหัฏฐณิษา ถือโชค

 • ห้องเรียน : บริเวณห้องประชาสัมพันธ์

 • ภูมิศาสตร์น่ารู้ 1

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูศศิพัชร์ พงศ์ธำรงศักดิ์

 • ห้องเรียน : ห้อง 418

 • ภูมิศาสตร์น่ารู้ 2

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูณัฐยา สบายจิตต์

 • ห้องเรียน : ห้อง 428

 • ท่องเที่ยวไทย

 • เปิดรับ : ม.1-5

 • คุณครูกิติรัตน์ หาญปราบ

 • ห้องเรียน : ห้อง 412

 • ท่องแดนประวัติศาสตร์

 • เปิดรับ : ม.1-5

 • คุณครูเบญญาภา ประทุมวิมุต

 • ห้องเรียน : ห้อง 421

 • อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

 • เปิดรับ : ม.4

 • คุณครูกิตติ แววกระโทก

 • ห้องเรียน : ห้อง 411

 • Youtuber

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูไพโรจน์ เจริญทรัพย์

 • ห้องเรียน : ห้อง 427

 • ประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืม

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูสุปราณี โชติมลทิน

 • ห้องเรียน : ห้อง 412

 • หนังนอกโรง

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • คุณครูปนัดดา เจริญศิลป์

 • ห้องเรียน : ห้อง 415

 • สารคดีน่ารู้

 • เปิดรับ : ม.1-3

 • คุณครูปภาดา อาจนาฝาย

 • ห้องเรียน : ห้อง 411

 • รีวิวหนัง

 • เปิดรับ : ม.1-3

 • คุณครูสุรสิทธิ์ ขยายดี

 • ห้องเรียน : ห้อง 424

 • สังคมสอนแบบเกมยุค 4.0

 • เปิดรับ : ม.1-3

 • คุณครูนรินทร วิมุกติบุตร์

 • ห้องเรียน : อาคาร​ 4​

 • ผักตามรั้วหัวอาคาร

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูสุดารัตน์ สูงภิลัย

 • ห้องเรียน : คอกม้าหัวอาคาร 3

 • ศาสนพิธี

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูฐนาทิพย์ ลานขามป้อม

 • ห้องเรียน : 428

 • วอลเลย์บอลชายหาด1

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูเสาวลักษณ์ ป้องปาน

 • ห้องเรียน : สนามวอลเลย์บอลชายหาด

 • วอลเลย์บอลชายหาด2

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูเอนก สีหาแสน

 • ห้องเรียน : สนามวอลเลย์บอลชายหาด

 • ฟุตบอลชาย

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูชุมพล แก้วมณี

 • ห้องเรียน : สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนภูเขียว

 • ฟุตซอล

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูปกาศิต คมคาย

 • ห้องเรียน : ยิมสายธาร1

 • คนรักบาสภูเขียว

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูจิราภรณ์ เกียนแก้ง

 • ห้องเรียน : โรงยิมสายธาร 2

 • ฟุตบอล

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูอิทธิพล กาบิน

 • ห้องเรียน : สนามฟุตบอล

 • วอลเลย์บอล หญิง

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูสันต์ชัย เรืองวรรักษ์ศิริ

 • ห้องเรียน : โรงยิม

 • ดนตรีนาฎศิลป์1

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูปารัชญ์ เรียกจำรัส

 • ห้องเรียน : 328

 • ดนตรีนาฎศิลป์2

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์

 • ห้องเรียน : 508

 • นาฏศิลป์ไทย

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูจิรกานต์ คำโมง

 • ห้องเรียน : 408

 • ภาพพิมพ์เบื้องต้น1

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูวงศกร ศรีศาลาแสง

 • ห้องเรียน : 402

 • ภาพพิมพ์เบื้องต้น2

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูประสิทธิ์ คิดถี่

 • ห้องเรียน : 402

 • ดนตรีสากล 1-2

 • เปิดรับ : เฉพาะนักเรียนวงโยธวาทิตของโรงเรียนเดิม

 • คุณครูดิลก เมธา มานะศิลป์

 • ห้องเรียน : 221

 • เพาะศิลป์

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูละมัย มังดินดำ

 • ห้องเรียน : 318

 • Cosplay

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูบังอร อินสำราญ

 • ห้องเรียน : บริเวณ​อาคาร​ 4​ ด้านทิศตะวันออก​

 • การ์ตูนอาเซียน

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูดุสิต ทองวรรณ

 • ห้องเรียน : ห้อง 404

 • รักษ์เกษตร (1)

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูเย็นใจ วงษ์ศิริ

 • ห้องเรียน : อาคารเกษตร

 • รักษ์เกษตร (2)

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูสมใจ ผลภิญโญ

 • ห้องเรียน : อาคารเกษตร

 • รักษ์เกษตร (3)

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูอลิตษา ขวัญศิริ

 • ห้องเรียน : อาคารเกษตร

 • เซปักตะกร้อ(ชาย,หญิง)

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูถาวร ขึมภูเขียว

 • ห้องเรียน : สนามตะกร้อ

 • ผลิตภัณฑ์จากยางรถยนต์

 • เปิดรับ : ม.2-6

 • คุณครูขจร ผลภิญโญ

 • ห้องเรียน : อาคารเกษตร

 • งานใบตองดอกไม้สด

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูสายฝน เจริญสมบัติ

 • ห้องเรียน : โดมหลังอาคาร 2

 • สารวัตรนักเรียน1

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูสุขสันต์ สมมะโน

 • ห้องเรียน : กิจการนักเรียน

 • สารวัตรนักเรียน2

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูเฉลิมเกียรติ ฦาชา

 • ห้องเรียน : กิจการนักเรียน

 • งานช่าง

 • เปิดรับ : ม.1-3

 • คุณครูทวิรักษ์ เถื่อนพาชิน

 • ห้องเรียน : อาคารอุตสาหกรรม

 • English is Fun

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูเนตรชนก ทัพซ้าย

 • ห้องเรียน : ห้อง 114

 • วอลเลย์บอลในร่มชาย

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูสุนันทา ภิรมย์ไกรภักดิ์

 • ห้องเรียน : โรงยิมสายธาร 1

 • ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • คุณครูกรชุลี พรหมแก้ว

 • ห้องเรียน : ห้อง 112

 • ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • คุณครูดาเรศ จันทรมณี

 • ห้องเรียน : ห้อง 124

 • Dance for health

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูณัฐวัญ หมื่นจิตร

 • ห้องเรียน : ห้อง 122

 • อนุรักษ์ศิลปะการแสดง(ร้อง เล่น เต้น รำ)

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูราชู เจริญเกียรติ

 • ห้องเรียน : อาคาร 1

 • Let’s Speak English!

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูกาญจนา อายะวรรณา

 • ห้องเรียน : ห้อง 111

 • รอบรู้โลกออนไลน์ (1)

 • เปิดรับ : ม. 4-6

 • คุณครูประทุมวรรณ ลานพิบูลย์

 • ห้องเรียน : อาคาร 1

 • รอบรู้โลกออนไลน์ (2)

 • เปิดรับ : ม. 1-6

 • คุณครูภัคภัสนันท์ สุพัฒน์ธนปภา

 • ห้องเรียน : อาคาร 1

 • รอบรู้โลกออนไลน์ (3)

 • เปิดรับ : ม. 1-6

 • คุณครูคชาทัช สุขพิธาธนิน

 • ห้องเรียน : อาคาร 1

 • Cover Dance

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูรพีภานันท์ ชาติหาญ

 • ห้องเรียน : ห้อง 134

 • เพลงภาษาอังกฤษเพื่อการเรียน

 • เปิดรับ : ม. 1-3

 • คุณครูธงชัย เพชรภักดี

 • ห้องเรียน : หน้าห้องสมุด อาคาร2

 • MEP Club1

 • เปิดรับ : ม. 1/1

 • คุณครูบุษยา สุทธิโพธิ์

 • ห้องเรียน : ห้อง 101

 • MEP Club2

 • เปิดรับ : ม. 2/1

 • คุณครูวิมลมาศ ศรีวงษ์

 • ห้องเรียน : อาคาร 1 ห้อง 104

 • MEP Club3

 • เปิดรับ : ม. 3/1

 • คุณครูรุ่งทิวา เจริญศิลป์

 • ห้องเรียน : อาคาร 1 ห้อง 105

 • Crossword by EG (1)

 • เปิดรับ : ม. 1-6

 • คุณครูวงเดือน ดลประสิทธิ์

 • ห้องเรียน : ห้องครอสเวิร์ด

 • Crossword by EG (2)

 • เปิดรับ : ม. 1-6

 • คุณครูพัชราภรณ์ อาจศิริ

 • ห้องเรียน : ห้องครอสเวิร์ด

 • Crossword by EG (3)

 • เปิดรับ : ม. 1-6

 • คุณครูอภิญญา จรัสพันธ์

 • ห้องเรียน : ห้องครอสเวิร์ด


 • อ่านอังกฤษวันละนิดจะคิดสร้างสรรค์

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูนุธิดา คร้อโนนแดง

 • ห้องเรียน : ห้องภูเขียว

 • Eng by KruWi

 • เปิดรับ : ม. 4-6

 • คุณครูวิโรจน์ โนนหนองไฮ

 • ห้องเรียน : อาคาร 1

 • ภาษาจีน easy 来来 A

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูมนัสญา รักบุญ

 • ห้องเรียน : อาคาร 1 ห้องจีน ฝั่งตะวันตก

 • ภาษาจีน easy 来来 B

 • เปิดรับ : ม. 1-6

 • คุณครูอภิสรา บุญเยือง

 • ห้องเรียน : อาคาร 1 ห้องจีน ฝั่งตะวันตก

 • ภาษาจีน easy 来来 C

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • คุณครูอังสุดา เหล่าสงคราม

 • ห้องเรียน : อาคาร 1 ห้องจีน ฝั่งตะวันตก

 • ภาษาจีนแสนสนุก1

 • เปิดรับ : ม. 1-3

 • คุณครูณตฤนปภัสร์ วรทรัพย์กางการ

 • ห้องเรียน : ห้อง118

 • แนะแนวอาชีพ (1)

 • เปิดรับ : ม.6

 • คุณครูดามพ์ แก้วกัลยา

 • ห้องเรียน : ห้องแนะแนว

 • แนะแนวอาชีพ (2)

 • เปิดรับ : ม. 6

 • คุณครูกณิกา นาสูงเนิน

 • ห้องเรียน : ห้องแนะแนว

 • แนะแนวอาชีพ (3)

 • เปิดรับ : ม. 6

 • คุณครูลภัสรดา วรรณพงษ์

 • ห้องเรียน : ห้องแนะแนว

 • อาสาบริการ

 • เปิดรับ : ม. 4-6

 • คุณครูมาลี ชนะภู

 • ห้องเรียน : ห้องวิชาการ

 • ธนาคารโรงเรียน 1

 • เปิดรับ : ม. 3-4

 • คุณครูภิญทอง สาศรี

 • ห้องเรียน : ห้องธนาคาร โรงเรียน

 • ธนาคารโรงเรียน 2

 • เปิดรับ : ม.3-4

 • คุณครูจิรัฐติกาล อนันตสุข

 • ห้องเรียน: ห้องธนาคารโรงเรียน

 • แนะแนว

 • เปิดรับ : ม. 6

 • คุณครูอุษา อุดมทรัพย์

 • ห้องเรียน : แนะแนว

 • ห้องสมุด

 • เปิดรับ : ม. 1-6

 • คุณครูวรรณภา มัททวีวงศ์

 • ห้องเรียน: ห้องสมุด อาคาร 3

 • ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

 • เปิดรับ : ม. 3

 • คุณครูสุระชัย พรภูเขียว

 • ห้องเรียน : อาคาร 2 (com 3)